(สำหรับลูกค้า คู่ค้า และผู้มาติดต่อ)

บริษัท โดนัทส์ แบงค็อก จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท โดนัทส์ แบงค็อก จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท” มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ใช้บริการ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มาติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผลข้อมูล”) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 บริษัทจึงออกประกาศฉบับนี้เพื่อแจ้งข้อมูลแก่ท่านอันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัท อันประกอบด้วย

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, อายุ, สัญชาติ, เลขประจำตัวประชาชน, ลายมือชื่อ
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, เลขบัตรเครดิต
 • ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมของบริษัท หรือระบบอัตโนมัติจากอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัท เช่น หมายเลข IP Address, Cookie, พฤติกรรมการใช้บริการ, ประวัติการสั่งซื้อ, ภาพถ่าย, ภาพและ/หรือวิดีทัศน์จากกล้องวงจรปิด

โดยบริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจำเป็นต่อการให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและบริษัท
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของบริษัท กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมในการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นสำคัญ เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล เป็นต้น
 • เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
 • เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีที่ความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ         การปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจรัฐที่บริษัทได้รับมอบหมาย
 1. แหล่งที่มาของข้อมูล
 • ได้รับจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงที่ท่านได้ให้ไว้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย     สมัครสมาชิก สมัครรับข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เก็บข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อสำนักงานหรือสตูดิโด
 • ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ เช่น ภาพและ/หรือวิดีทัศน์จากกล้องวงจรปิด
 • ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ หน่วยงานพันธมิตร บริษัทในเครือ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากบริษัทดำเนินการเก็บข้อมูลไปแล้ว

 • เพื่อเข้าทำสัญญา หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูล หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล
 • เพื่อตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของข้อมูล
 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของข้อมูลมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ และ/หรือประชาสัมพันธ์ทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย หรือสิทธิประโยชน์ผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูล ตามที่เจ้าของข้อมูลได้ให้คำยินยอม
 • เพื่อสำรวจความคิดเห็น วิเคราะห์ การทำวิจัย และจัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อใช้ทางการตลาด หรือ           การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินกิจการของบริษัท ตามที่เจ้าของข้อมูลได้ให้คำยินยอม
 • เพื่อประโยชน์ในการบริการจัดการงานหรือดำเนินงานภายในของบริษัทที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อตรวจสอบ กำกับดูแล และรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัท
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร ศาล
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียกเก็บหนี้ การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ ภาษี และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การบันทึกเสียงการร้องเรียนผ่านระบบ Call Center 
 • เพื่อใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท
 • ใช้ข้อมูลในการยืนยันตัวตนของลูกค้า
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่าน
 1. การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานภายนอก เว้นแต่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่าน หรือเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอก เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข้อมูล บริการตรวจสอบบัญชี บริการชำระเงิน บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการรับส่งพัสดุ บริการจัดพิมพ์ บริการประกันภัย บริการวิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการวิจัย                     การทำการตลาด หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยบริษัทจะทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริการในเครือ โดยจะเป็นการประมวลผลข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
 • กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย
 1. การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ โดยจะทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือหน่วยงานปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

 1. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการเข้ารหัสสำหรับการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์

 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ในประกาศฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยเหตุอื่นใด เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบกรณีการเกิดข้อพิพาท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนบุคคลโดยจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางอื่นๆ พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ โดยการที่ใช้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ได้ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Right of access)
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง (Right to rectification)
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (Right to data portability) ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่รูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องหมายหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 • สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้    (Right to erasure) เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Right torestriction of processing) ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
 • สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) ในการประมวลผลข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้
 • สิทธิในการขอคัดค้าน (Right to lodge complaint) 

หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวแนวทางปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โปรดติดต่อบริษัทโดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 9. ของนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ให้เชื่อได้ว่าบริษัทได้ทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 1. ติดต่อเรา

รายละเอียดผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ : บริษัท โดนัทส์ แบงค็อก จำกัด

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 46 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้นที่ 13 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ (+662) 107-1560

อีเมล : info@bare.live

ประกาศ/แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 11.07.2024

Privacy Policy

(For Customers, Business partners, And Visitors)

Donuts Bangkok Co., Ltd and its affiliates including persons involved in the processing of personal data on behalf of or on behalf of Donuts Bangkok Co., Ltd. Hereinafter collectively referred to as the “Company”, are committed to protecting the privacy of our customers, service users, partners, business partners, visitors, whether collecting, using and/or disclosing them (collectively referred to as “Data Processing”) in order to comply with the Personal Data Protection Act B.E 2562. Thus, the company issues this notice to inform of data about rights and duties as well as various conditions for collecting, using, and disclosing personal data.

Personal Data

“Personal Data” means data about an individual by which an individual can be identified whether directly or indirectly but does not include data of the deceased in particular.

 1. Personal data collected by the company 

While collecting and keeping personal data, the company will  use lawful means and only limited to the extent necessary for the company’s operating objectives which consist of

 • Personal data such as name – surname, date of birth, age, nationality, national identification number, signature.
 • Contact information such as an address, telephone number, e-mail
 • Financial information such as a copy of bank passbook and credit number.
 • Data collected by the company or automated system from the company’s devices such as IP Address, Cookies, service behavior, order history, photos, images, and/or video from surveillance cameras.

The company will collect personal data with the consent of the personal data subject except in the following cases: 

 • To comply with the contract in the case of collecting, using, or disclosing personal data for the purpose of providing services or comply with the contract between the data subject and the company.
 • To prevent or support danger to life, body, or health.
 • To comply with the law.
 • For the legitimate interests of the company in case of necessity for the legitimate interests of the company’s operations, the company will consider the right of the data subject as a priority such as for fraud prevention, network security protection of freedom, and the benefit of the owner of the data, etc.
 • For research studies or statistics in the case of historical documents for the public benefit or those related to research or statistics which provide appropriate safeguards to protect the rights and freedom of data subjects
 • To perform state mission in the event that it is necessary to carry out the mission for the public interest or the performance of duties under the powers of the state that the company has been assigned.
 1. Data source 
 • Receive directly from the data subject that has been provided in activities such as participating in promotional activities, applying for membership subscribing to data and participating in marketing activities, and storing data for office orstudio contacts.
 • Data from automated systems, such as images and/or video from surveillance cameras.
 • Data from other sources, such as public data, partner agencies, or affiliated companies.

Purpose of Processing Personal Data

The company may use personal data for the following purpose or for other purposes notified at the time of collecting the data or for which you have given consent after the company has collected the data:

 • To enter into a contract or perform duties under the contract between the company and the data subject or perform duties under contracts between the company and third parties for the benefit of the data subject.
 • To answer questions and provide assistance to data subjects.
 • To develop and improve the company’s products and services to better respond to the needs of the data subject.
 • To provide data and recommend products, services, and/or public relations for marketing campaigns or benefits through contact channels received from the data subject as the data subject has given consent.
 • For survey opinions, analysis, conduct research, and product statistical data for marketing or the development and improvement of the company’s operations as the subject has given consent. 
 • For the benefit of administering or operating the company’s internal operations necessary under the legitimate interest.
 • To inspect, supervise, and secure the company’s buildings or premises.
 • To comply with laws related to the operations of the company, such as withholding tax.
 • To provide data to government agencies with statutory authority as requested by government agencies such as the National Police Anti-Money Laundering Office, Revenue Department, as well as Courst.
 • To carry out any accounting and financial activities such as auditing accounts, notification, and collection of debt, the exercise of various welfare rights, taxes, and evidence of transactions as required by law.
 • For the legitimate interests of the company, such as recording complaints via the CallCenter system.
 • For investigation and compliance with laws, rules, regulations, or legal duties of the company.
 • Use the data to verify the identity of the customer.
 • Other purpose with your explicit consent.
 1. Transmission and disclosure of personal data

The company will not disclose or forward your personal data to outside agencies except with your consent or in accordance with the following cases:

 • To achieve the purpose stated in the Privacy Notice, the company may be required to disclose or share as necessary data with partners, service providers, or external entities, such as providing data technology services, data recording, printing service, insurance service, data analysis service, parcel research services, marketing or any other services that may be of interest to you or related to the company’s business operations, etc. The company will enter into a personal data processing agreement as required by law.
 • The company may disclose or share personal data with its affiliates. It will on;y process the data for the purposes stated in this Privacy Notice.
 • The law or legal process requires disclosure or disclosure to the official government officials or competent authority to comply with a lawful order or request. 
 1. The transmission and transfer of data to foreign counties

The company may transmit or transfer personal data abroad. This will ensure that the destination country or the destination authority has adequate standards of protection for personal data.

 1. Protection of personal data

The company will take technical measures and appropriate management to protect and secure your personal data as it provides encryption for transmitting data over the internet and controls access to your personal data only for those involved both in the part of the data stored in the form of documents and electronic.

 1. Storage duration

The company will collect your personal data for as long as it is necessary for processing in accordance with the purpose of this notice. Unless it is necessary to keep personal data for any other reason, such as to comply with the law or investigate disputes, the company may be required to retain data for a longer period than specified. 

 1. Changes to the Privacy Notice 

The company may amend this Privacy Notice by posting it on the company’s website and other channels with the date of the latest amendment. The company recommends that you check this announcement regularly. Your continued use of the products or services on the company’s website after a change to the Privacy Notice will constitute your acceptance of the changed notice. 

 1. Rights of personal data subject

You can apply for various rights as required by law and as stated in this announcement as follows:

 • The rights to request access and obtain a copy of personal data or request to disclose the source of personal data of an employee. (Right of access)
 • The right to edit current data to become current data to become current and correct data. (Right to rectification)
 • The right to obtain personal data or request that the personal data be transmitted or transferred to another personal data controller (Right to data portability) in the event that the company had made the personal data in a form readable or generally usable by means of automatic device or tool and can use or disclose personal data in an automated way.
 • The right to request erasure or destruction or make personal data non-personally identifiable (Right to erasure) when the data becomes unnecessary or when the data subject withdraws their consent. 
 • The right to restrict processing (Right to restriction) in the event that personal data needs to be deleted or when such data is no longer necessary.
 • The right to withdraw consent (Right to withdraw consent) to process data you have previously provided.
 • Right tip lodge a complaint. 

If you have any concerns or questions about the company’s practices in relation to your personal data, please contact the company using the contact details set out in clause 9. Of the notice. In the event that there is a reason to believe that the company has violated or failed to comply with the law on personal data protection, you have the right to lodge a complaint with the Personal Data Protection Committee in accordance with the rules and procedures prescribed by the law on personal data protection.

However, the company reserves the right to consider the request for the exercise of your and act in accordance with the law on personal data protection.

 1. Contact us
  Details of the Data Controller
  Name: Donuts Bangkok Co., Ltd
  Contact Address: 46 Rungrojthanakul Building, 13th Floor, Ratchadaphisek Rd., Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310     
  Contact Method: 02-107-1560 
  E-mail: info@bare.live 

  Updates latest: 11.07.2024